ℹ️За Фондацията

Описание на фондацията, нейните цели и мисия, както и кратък отчет през годините.

Българска Фондация за Киберсигурност (ЕИК 206640938) е неправителствена организация с идеална цел основна на 7 Септ 2021г в гр. София.

Цели на фондацията

 • Образоване и осведомяване на населението, публичния и неправителствения сектор относно информационната сигурност и добрите практики в нея.

 • Идентифициране на уязвимости в публични системи и отговорното и поверително им оповествяване.

 • Подпомагане на дейностите на държавни, публични и неправителствени организации в превенцията, анализирането и предотвратяването на заплахи за информационната сигурност.

 • Идентифициране и предотвратяване на заплахи за информационната сигурност на държавата, нейните органи и граждани на национално и международно ниво.

 • Развитие на политики, стратегии и програми целящи подобряването на информационната сигурност на национално ниво.

Предмет на дейност

 • Организиране на курсове, семинари, конференции и обучения, свързани с целите и програмите на фондацията

 • Идентифициране на уязвимости в публични системи и отговорно и поверително оповествяване.

 • Анализиране на узязвимости и заплахи в българската онлайн среда.

 • Партньорство с организации и компании в сферата на информационната сигурност.

 • Създаване на система за мониторинг на българската онлайн среда.

 • Анализ на публични заплахи в интернет, които късаят и са насочени към български граждани.

 • Публикуване на статии, анализи и други научни материали за реализиране на целите на фондацията.

 • Участие в публични стратегии и програми за информационна сигурност.

Обзор 2022

 • Съ-организира Security Bsides Sofia

 • Участие в събития

Обзор 2023

 • Участие в събития

 • Менторски инициативи

Last updated